Skúšobná stanica na testy mrazuvzdornosti CDF/CIF

  • Jedna stanica - mnohonásobný úžitok
  • Spoľahlivé výsledky už po 14 dňoch
  • Varianty so vzduchovým, vodným alebo kombinovaným chladením
  • Teplotný rozsah -22°C - +30°C
  • Možnosť individuálneho programovania teplotných priebehov
  • Záznam (protokolovanie) dát vstavaným zapisovačom alebo na PC
  • Kompletné príslušenstvo z jednej ruky
  • Jednoduchá obsluha a údržba
Celkový pohlad na skusobnu stanicu


Mrazuvzdornosť - jedna z najdôležitejších vlastností betónu

Trvácnosť je vedľa pevnosti jedna z najdôležitejších vlastností betónu. Predovšetkým kombinovaný vplyv mrazu a posypových solí ovplyvňuje dodatočne túto vlastnosť. Mrazuvzdornosť je preto dôležitým kritériom testov stavebných hmôt a predovšetkým betónu.

Škody spôsobené kombinovaným pôsobením mrazu a solí sú vo veľkej miere ovplyvnené okrajovými podmienkami ako vlhkosťou a priebehom teplôt. Najdôležitejší rozdiel oproti iným podobným zariadeniam a metódam spočíva v tom, že testované vzorky betónu sa nachádzajú v nádobách z nerezovej ocele, ktoré sú temperované kvapalným médiom.  Optimálnym prechodom tepla medzi kvapalným teplonosným médiom a testovanou vzorkou sa dajú dodržiavať veľmi presné priebehy teplôt, čo zaručuje výbornú reprodukovateľnosť aj pri kratších cykloch a rôznych stupňoch zaťaženia.
Bližšie o CDF a CIF metódach testov zakrátko veľmi podrobne tu!
 

Chladiaci agregát - s jasným zameraním na zníženie náročnosti údržby

Skúšobná stanica pozostáva zo základného rámu v ktorom sú umiestnené agregáty, skúšobnej vane s nádobami v ktorých sa nachádzajú testované vzorky a rozvodnej skrinky s ovládacím panelom.

Skúšobná vaňa sa uzatvára výklopným vekom. Okraje sú vyhrievané, aby sa zamedzilo kondenzácii vody. CDF-test je možné prevádzať súčasne na 10 kusoch vzoriek o rozmere  kocky 15x15x15 cm alebo na 30 kusoch vŕtaných vzoriek o priemere 10 cm alebo VDZ-kockový test (Cube-test) súčasne na 15x2 kockách.

Kompresor, zásobník teplonosného média a obežné čerpadlá tvoria chladiaci agregát. Všetky ventily, uzávery a čerpadlá sú označené a ľahko prístupné. V rozvodnej skrinke sa nachádzajú všetky elektrické a elektronické časti vrátane ističov, poistiek a regulátora.

Regulátor

Pre CDF skúšobnú stanicu bol vyvinutý špeciálny, inteligentný a samooptimalizačný regulátor, ktorý modelovaním regulačného okruhu (Lünbergov pozorovateľ) kompenzuje mŕtve časy a optimalizuje regulačné parametre a ktorý v spojení so zásobníkom teplonosného média zabezpečí i v kritických fázach tepelného cyklu (ako je napr. bod mrazu) regulačnú odchýľku pohybujúcu sa v rozsahu presnosti merania teploty (softwarovo linearizovaný PT100).

Ovládanie stanice je zjednodušené veľkým, moderným Touch-Screen-Displejom. Dialógy sú zrozumiteľným textom v slovenskom jazyku.

Všetky dôležité komponenty a veličiny sú elektronicky kontrolované. Patria sem výšky hladín kvapalných médií, tlak kompresora, hraničné hodnoty teplôt, výpadok teplotných snímačov a teplota čerpadiel.

Stanica môže byť vybavená záznamníkom (loggerom) teplôt na protokolovanie skúšok a taktiež intranet-rozhraním na integráciu do vašej laboratórnej počítačovej siete. Takto je potom možné z ľubovoľného PC vo vašej sieti monitorovať prevádzkový stav stanice.

 na začiatok stránky na koniec stránky 

Test podľa STN 73 1326

Stanica je schopná vykonávať skúšky cyklovaním aj podľa tejto normy. Zásobník chladiaceho média ako aj výkonné vyhrievanie dokážu s rezervou ochladiť skúšobný povrch vzorky z +20 °C na -15 °C za požadovanú dobu 45-50 minút.

teplotny cyklus podla STN 73 1326

 

CDF-Test (alternatívna metóda podľa prEN 12390-9) - spoľahlivé výsledky už po dvoch týždňoch

Ako bolo spomenuté hore, najdôležitejší rozdiel oproti iným podobným zariadeniam a metódam spočíva v tom, že testované vzorky betónu sa nachádzajú v nádobách z nerezovej ocele, ktoré sú zospodu temperované kvapalným médiom. To zaručuje pôsobenie teploty v jednej osi cez omrzajúcu plochu vzorky.

Nádoby (Gastro-Norm) existujú v najrôznejších rozmeroch a dovoľujú tak optimálne prispôsobenie na veľkosť vzoriek. Vzorky sú uložené v týchto nádobách na dištančných podložkách vysokých 10mm a sú ponorené 5mm do roztoku soli

Teplotný priebeh jedného cyklu podla CDF/CIF metódy

umiestnenie vzoriek v skusobnej komore

Po kapilárnom saní nasledujú cykly zmrazovania a rozmrazovania. Dĺžka jedného cyklu je štandardne 12 hodín a pre bežný test postačuje 28 cyklov zmrazovania a rozmrazovania.

Na odstránenie uvoľnujúcich sa zvetranín na ploche ponorenej v roztoku soli je skúšobná nádoba so vzorkou ponorená do ultrazvukového kúpeľa a ožiarená. Roztok s takto uvoľnenými zvetraninami sa precedí cez filter, usuší a odváži. Táto hodnota v pomere k skúšanej ploche a počtu cyklov zmrazovania a rozmrazovania dáva tzv. CDF-hodnotu.


CIF Test (prEN 12390-9)

Pri tomto teste sa v porovnaní s testom CDF vyhodnocujú aj zmrazovaním vzniknuté vnútorné defekty vzoriek. Pred začiatkom samotného cyklu zmrazovania a rozmrazovania sa vzorky ponoria do špeciálneho vodného kúpeľa a pri 150kHz sa ultrazvukom odmeria a zaznamená doba jeho šírenia. Počas následných cyklov zmrazovania sa táto procedúra s odstupom niekoľkých dní opakuje. Zo zmeny doby šírenia ultrazvuku sa vyráta zmena e-modulu. Relatívna zmena e-modulu je potom mierkou vnútorného poškodenia vzorky betónu.

meranie vnútorného poskodenia ultrazvukom


Cube-Test (VDZ*-"kocková" metóda) (alternatívna metóda podľa prEN 12390-9)

Používajú sa špeciálne nádoby z nerezovej ocele pojímajúce dve 100 mm kocky. Vzorky sú ponorené do roztoku soli alebo do vody. Nádoby sú skoro celé ponorené do teplonosného média. Takto sa zaručí presnejší priebeh teplôt, ktorý je navyše nezávislý od zaťaženia v porovnaní s klasickýcmi klimatizačnými komorami.

Vzorky sa najprv na 24 hodín ponárajú do skúšobnej kvapaliny a následne sú vystavené 100 cyklom zmrazovania/rozmrazovania. Jeden cyklus trvá zvyčajne 24 hodín. Po 10, 25, 50, 75 a 100 cykloch sa zisťuje hmotnosť zvetranín a dáva sa do pomeru k hmotnosti vzorky.

Je možné (prakticky vyskúšané) skrátiť cyklus na 12 hodín, pričom je zaručený približne rovnaký stupeň zvetrania. Časová úspora je enormná.

* VDZ -Verein Deutscher Zementwerke e.V. (Zväz nemeckých výrobcov cementu)


ASTM C 666-97

CDF/CIF skúšobnou stanicou sa dajú prevádzať testy aj podľa tejto americkej normy!


Mrazuvzdornosť prísad podľa DIN 4226 a DIN 52104


Test mrazuvzdornosti pre cestné stavby

podľa špecifických predpisov spolkových krajín Sasko, Durínsko a Hesensko


 na začiatok stránky na koniec stránky 

Príslušenstvo

K skúšobnej stanici dodávame kompletné píslušenstvo pre CDF, CIF a VDZ test.


Návod na obsluhu

Tu je možnosť stiahnuť si aktuálny nemecký návod na obsluhu:

(pdf-formát, cca 845 kB; vyžaduje Acrobat Reader 4.x )


 

Technické údaje:


 

Cena:

Vypracujeme pre Vás individuálnu cenovú ponuku. Kontaktujte nás!Posledná aktualizácia: 07.06.2005

 Súvisiace stránky a dokumenty:
  Stránka Freeze-thaw test comparison (anglicky, PDF: 132kB, Acrobat Reader od verzie 3.0)
  kniha Frost Resistance of Concrete by Max Josef Setzer, Rainer Auberg (anglicky, Amazon.com: 27,62 Euro + poštovné, )
  pdf CDF Test method for the freeze-thaw resistance of concrete (anglicky, PDF: 360 kB, ext. link, )
  kniha CIF Test - Capillary suction, Internal damage and Freeze-thaw Test (anglicky, PDF: 471 kB, ext. link, )
 

© 2002-2005  E-Mail info@psh-mikro.sk