PODMIENKY POUŽÍVANIA A PRÁVNE OBMEDZENIA
WEB SERVER psh-mikro.sk 

POZOR: PROSÍM, POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAŤ TENTO WEB SERVER.

POUŽÍVANIE TOHOTO WEB SERVERA ZNAMENÁ, ŽE SÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI. AK S TÝMITO PODMIENKAMI ("PODMIENKY") NESÚHLASÍTE, NEPOUŽÍVAJTE TENTO WEB SERVER.

Používanie web servera.
psh-mikro vám dáva oprávnenie prezerať a načítať materiály z tohoto web servera ("Server") výhradne pre vaše osobné, ale nie komerčné použitie, za predpokladu, že zachováte všetky doložky týkajúce sa autorských a iných vlastníckych práv, ktoré sú súčasťou pôvodných materiálov, vo všetkých kópiách týchto materiálov. Materiály, ktoré sa nachádzajú na tomto web serveri nesmiete žiadnym spôsobom upravovať alebo reprodukovať alebo verejne vystavovať, predvádzať či šíriť alebo tieto materiály inak používať pre akýkoľvek verejný či komerčný účel. Za týchto podmienok je akékoľvek používanie týchto materiálov na akomkoľvek inom web serveri či v inom sieťovom prostredí na akýkoľvek účel zakázané. Materiály na tomto web serveri sú chránené autorským právom a akékoľvek neoprávnené použitie akýchkoľvek materiálov z tohoto web servera môže znamenať porušenie zákonov o autorských právach, zákonov o ochranných známkach a iných zákonov. Ak porušíte ktorúkoľvek z týchto podmienok, vaše oprávnenie používať tento web server je automaticky ukončené a vy musíte ihneď zničiť všetky materiály, ktoré ste si stiahli alebo vytlačili.

Používanie softvéru.
Ak si z tohoto web servera stiahnete softvér ("Software"), používanie takéhoto softvéru podlieha licenčným podmienkam Licenčnej zmluvy pre softvér (Software Licence Agreement), ktorá je prílohou softvéru alebo je dodávaná spolu so softvérom. Softvér nesmiete sťahovať ani inštalovať, pokiaľ si neprečítate a neprijmete podmienky Licenčnej zmluvy pre tento softvér.

Podmienky, ktorým sa užívateľ podriadi.
Zakazuje sa vám prenášať alebo zasielať na tento web server alebo z tohoto web servera akékoľvek nezákonné, výhražné, urážlivé, ohováravé, neslušné, pornografické či iné materiály, ktoré porušujú akýkoľvek zákon.

Odkazy na iné web servery.
Odkazy na web servery tretích strán uvádzame na tomto web serveri len pre vaše pohodlie. Ak tieto odkazy využijete, opustíte tento web server. psh-mikro nepreskúmal všetky tieto web stránky tretích strán a nemá vplyv a nenesie zodpovednosť za žiadnu z týchto web stránok, ich obsah, ani za politiku ochrany súkromia, ktorá je na nich uplatňovaná. Tieto servery teda nepodliehajú schváleniu psh-mikro a psh-mikro nevyhlasuje nič ohľadom týchto serverov alebo ohľadom akýchkoľvek informácií, softvéru či iných produktov alebo materiálov, ktoré sa na nich nachádzajú, ani ohľadne výsledkov, ktoré možno docieliť ich používaním. Ak sa rozhodnete navštíviť ktorýkoľvek z web serverov tretích strán, na ktoré tento server odkazuje, konáte tak výhradne na vlastné nebezpečenstvo.

Odmietnutie zodpovednosti.
MATERIÁLY POSKYTOVANÉ NA TOMTO WEB SERVERI SÚ POSKYTOVANÉ "TAK, AKO SÚ", BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VČÍTANE ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL ČI NEPORUŠOVANIA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA. psh-mikro ďalej neručí za správnosť a úplnosť materiálov na tomto web serveri. psh-mikro môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny v materiáloch na tomto web serveri alebo zmeny produktov a cien v týchto materiáloch popísaných. Materiály na tomto web serveri nemusia byť aktuálne a psh-mikro sa nezaväzuje, že bude materiály na tomto web serveri aktualizovať.

psh-mikro, JEHO DODÁVATELIA ALEBO INÉ TRETIE STRANY SPOMENUTÉ NA TOMTO WEB SERVERI NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÉ ZA ŽIADNE ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU (VČÍTANE TÝCH, KTORÉ SÚ DÔSLEDKOM UŠLÝCH ZISKOV, STRATY DÁT ALEBO PRERUŠENIA OBCHODOV), KTORÉ BY VZNIKLI NA ZÁKLADE POUŽÍVANIA, NESCHOPNOSTI POUŽÍVAŤ ALEBO NA ZÁKLADE VÝSLEDKOV POUŽÍVANIA TOHOTO WEB SERVERA, AKÉHOKOĽVEK WEB SERVERA, NA KTORÝ TENTO SERVER ODKAZUJE, ALEBO MATERIÁLOV ČI INFORMÁCIÍ, OBSIAHNUTÝCH NA KTOROMKOĽVEK ALEBO NA VŠETKÝCH TAKÝCHTO WEB SERVEROCH, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZÁRUKY, ZMLUVY, OBČIANSKOPRÁVNEHO DELIKTU ALEBO AKÝCHKOĽVEK INÝCH PRÁVNYCH ZÁRUK. AK POUŽÍVANIE MATERIÁLOV ČI INFORMÁCIÍ Z TOHOTO WEB SERVERA BUDE MAŤ ZA NÁSLEDOK NUTNOSŤ ÚDRŽBY, NASTAVENIA ALEBO OPRAVY VAŠICH ZARIADENÍ ČI DÁT, PONESIETE VŠETKY NÁKLADY NA VYŠŠIE UVEDENÉ. PLATNÉ ZÁKONY MOŽNO NEDOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ.


 

Všeobecné ustanovenia.
psh-mikro môže kedykoľvek revidovať tieto podmienky tým, že aktualizuje tento zápis. Čas od času by ste mali navštíviť túto stránku a prezrieť si aktuálne platné podmienky, pretože pre vás budú záväzné. Určité ustanovenia týchto podmienok môžu byť nahradené výslovne uvedenými právnymi doložkami či podmienkami, ktoré sa nachádzajú na určitých stránkach tohoto web servera.


 
 

Revidované v auguste 2001